GEODETSKI ZAVOD d.d. SPLIT - ZAVOD ZA PROJEKTIRANJE I IZVOĐENJE GEODETSKIH RADOVA - R. BOŠKOVIĆA, 21000 SPLIT, Tel - 470 899, 470 911, Fax - 470 937

Kontakt informacije

Geodetski zavod d.d. Split
Zavod za projektiranje i izvođenje geodetskih radova

Adresa · Ruđera Boškovića 20, 21000 Split
Gdje smo na karti?

Tel · 021 470 911 i 021 470 899
Fax · 021 470 937
Mail · zavod@geozavod-st.hr

Novosti

7. ožujak 2012.

POZIV ZA GLAVNU SKUPSTINU 2012.g. - GEODETSKI ZAVOD d.d. Split

 

GEODETSKI ZAVOD d.d.

21000 Split, Ruđera Boškovića 20

OIB:65342447502

 

 

 

Sukladno odredbi čl. 277 st. 1 Zakona o trgovačkim društvima i čl. 28 st. 2 Statuta GEODETSKI ZAVOD d.d. Split, Ruđera Boškovića 20, Uprava Društva saziva

 

 

 

GLAVNU SKUPŠTINU

GEODETSKI ZAVOD d.d. Split, R. Boškovića 20

za 2012. godinu

 

 

I.

I  Glavna Skupština održat će se 20. travnja 2012.godine u 12.00 sati u sjedištu Društva u Splitu, Ruđera Boškovića 20.

 

II.

II   Za Skupštinu se predlaže slijedeći dnevni red

 

 1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje popisa sudionika
 2. Izbor predsjedavajućeg Skupštine
 3. Izvješće Uprave o stanju Društva u 2011.
 4. Razmatranje utvrđenih financijskih izvješća za 2011. godinu
 5. Izvješće revizora o provedenoj reviziji poslovanja Društva u 2011. godini
 6. Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva u 2011. godini
 7. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti Društva ostvarene u 2011. godini
 8. Davanje razrješnice (odobrenje rada) Upravi Društva za 2011. godinu
 9. Davanje razrješnice (odobrenje rada) Nadzornom odboru Društva za 2011. godinu

10.  Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora

11.  Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora

12.  Donošenje Odluke o izboru revizora Društva za 2012. godinu

 

III.

II   Uprava i Nadzorni odbor na osnovi navedenog dnevnog reda predlažu donošenje sljedećih odluka:

Ad. 3, 4, 5 i 6 Prima se na znanje podneseno izvješće Uprave Društva o poslovanju u 2011. godini, primaju se na znanje financijska izvješća za 2011. godinu, prima se na znanje izvješće revizora za 2011., prima se na znanje izvješće Nadzornog odbora za 2011. godinu.

 

Ad 7. Na temelju izvješća o rezultatima poslovanja za 2011. godinu dobit Društva za 2011. godinu poslije oporezivanja u iznosu od 1.527.850,59 kn,  raspoređuje se:

        1.500.000,00 kn za dividendu dioničarima

              27.850,59 kn za zadržanu dobit

Dividenda će se isplatiti svim dioničarima koji su na dan donošenja ove odluke evidentirani kao dioničari u Središnjem klirinškom  depozitarnom društvu d.d. Zagreb.

 

Ad 8. Daje se razrješnica-odobrava rad Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2011. godini

Ad 9. Daje se razrješnica-odobrava rad predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva za nadziranje i vođenje poslova Društva u 2011. godini

 

Ad 10. Razrješavaju se dužnosti članova Nadzornog odbora zbog isteka mandata:

 1. TOMISLAV GOJČETA, Split, D. Šimunovića 3 – predsjednik NO
 2. ZVONIMIR  VUKADIN, Zagreb, Rockfrllerova 43  – zamjenik predsjednika NO
 3. ANKA PAŠALIĆ, Split, Marina Getaldića 33 – član NO
 4. ROBERT  ŠIMIĆ, Zagreb, Grahorova 15 – član NO
 5. MARTINA RADOVČIĆ, Split, Meštrovićevo šetalište 140  – član NO

 

Ad. 11. Za članove NO Nadzorni odbor predlaže da se izaberu

 1. TEA GOJČETA JEJINA, rođena 24.12.1970.g. iz Trogira, Špira Puovića 3C,

      OIB broj  00073675769, zanimanje profesor pedagogije

 1. ZVONIMIR VUKADIN, rođen 22. siječnja 1970. iz Zagreba, Rockfellerova 43, OIB broj 90845929319, zanimanje dipl.ing.fizike
 2. MARTINA RADOVČIĆ, rođena 12. kolovoza 1975. iz Splita, Meštrovićevo šetalište 140, OIB broj 62347821088, zanimanje ekonomist
 3. ROBERT ŠIMIĆ, rođen 13. kolovoza 1965. iz Zagreba, Grahorova 15, OIB broj 76881411189, zanimanje dipl.ing.geodezije

 

Ad 12. Za revizora Društva za 2012. godinu NO predlaže da se izabere revizorska tvrtka PRAEVENIRE d.o.o. Split, Mosećka 78.

 

 

Materijal za Glavnu skupštinu koji služi kao podloga za donošenje objavljenih odluka biti će dostupan na uvid dioničarima od objave sazivanja Glavne skupštine u prostorijama Geodetskog zavoda, R. Boškovića 20, Split radnim danom od 9 do 12 sati.

Na Glavnoj skupštini Društva imaju pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa dioničari koji su upisani u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d., Zagreb, i prijave se za sudjelovanje sedam dana prije održavanja Glavne skupštine. Dioničar kojega će na glavnoj skupštini zastupati opunomoćenik dužan je prezentirati pisanu punomoć za zastupanje Upravi Društva najkasnije sedmog dana prije dana  održavanja Glavne skupštine. Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma određenog Statutom Geodetskog zavod d.d. Split, Glavna skupština Društva održat će se 29.04.2012. u 12 sati na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

 

 

 

 

 

                                                                                  GEODETSKI  ZAVOD  d.d.  SPLIT